Continuum World

Land Resources in Continuum World Cover

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรในที่ดินของ ‘Continuum World’

ในดินแดนของ ‘Continuum World’ เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ผู้เล่นสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันได้ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้, ก้อนหิน, พืช และอื่น ๆ