Matrix World

Matrix World เปิดการขาย Land Sale บน Flow และ Ethereum

Matrix World เข้าร่วมรายการแอพ blockchain เพื่อเสนอที่ดินให้กับผู้ซื้อโดยแบ่งเป็น 5,000 ที่ดินบน Ethereum และ 5,000 บนเครือข่าย Flow