BinaryX first DAO vote has ended

การโหวต DAO ครั้งแรกของ CyberDragon ได้ข้อสรุปแล้ว

ขณะนี้การลงคะแนน DAO ครั้งแรกของ “CyberDragon” ได้สิ้นสุดลงแล้วและได้รับการยืนยันแล้วว่าคอมมูนิตี้ส่วนใหญ่เลือก ‘Option 2’

การโหวต DAO ครั้งแรกของ CyberDragon ได้ข้อสรุปแล้ว Read More »